PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KRASNYMSTAWIE.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. z 2014r. poz. 382 z późn. zm. )

2. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016r , poz. 487 z późn. zm. )

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016r. poz. 224 ze zm.)

4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( Dz. U. z 2015r. poz. 335 z późn. zm. )

5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii( Dz. U. z 2015 r. poz. 1249)

7. Zarządzenie Nr 1619 Komendanta Głównego Policji z dnia 3listopada 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 64) z późn. zm.)

WYKAZ PROCEDUR:

1. Procedura postępowania w sytuacji wypadku na terenie szkoły.

2. Instrukcja szczegółowa postępowania w razie nieszczęśliwego wypadku.

3. Procedura udzielania uczniom pierwszej pomocy przedlekarskiej.

4. Procedura postępowania w sytuacjach zachowania agresywnego ze strony uczniów.

5. Procedura postępowania w sytuacjach zachowania przemocowego ze strony uczniów.

6. Procedura postępowania w przypadku przemocy psychicznej, cyberprzemocy.

7. Procedura postępowania w przypadku przemocy domowej.

8. Procedura w przypadku przeżyć traumatycznych ucznia.

9.Postępowanie w sytuacji agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec ucznia.

10.Postępowanie w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły.

11.Postępowanie w przypadku zakłócania przez ucznia toku lekcji.

12.Postępowanie w sytuacji posiadania przez ucznia przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły.

13.Procedura postępowania w przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego w trakcie lekcji.

14.Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk.

15.Postępowanie w przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowań świadczące o demoralizacji.

16.Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

17.Postępowanie w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancje przypominające narkotyk.

18.Postępowanie w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia.

19.Postępowanie w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej własności.

20.Procedura postępowania w sytuacji zniszczenia dziennika lekcyjnego.

21.Procedura postępowania w przypadku kradzieży.

22. Procedura postępowania w przypadku ucieczek z lekcji, wagarów.

23.Procedura postępowania w przypadku próby samobójczej ucznia na terenie szkoły.

24.Procedura postępowania w przypadku śmierci samobójczej ucznia dokonanej na terenie szkoły.

25.Procedura postępowania w przypadku śmierci samobójczej ucznia dokonanej poza szkołą.

26.Procedura postępowania w przypadku żałoby po śmierci ucznia (za wyjątkiem śmierci samobójczej).

27. Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego.

 

Szczegóły w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (Procedury.docx)Procedury postępowania w sytuacjach zagrożeń[ ]41 kB1009 Pobieranie

Szukaj

Menu użytkownika